Rettigheter for studentforeldre
Rettigheter for studentforeldre Vis mer

Rettigheter for studentforeldre

Publisert

NAV og lånekassen tilbyr økonomiske støtteordninger for studentforeldre. Her kan du også lese om skolens plikt til tilrettelegging, studentbarnehager, bolig og bostøtte.

Lånekassen:

Videregående skole: Man har krav på fødselsstipend fra Lånekassen dersom man har oppfylt vilkårene for å motta lån og stipend de siste 6 mnd. Beløpet tilsvarer det du maksimalt ville mottatt i lån og stipend, men forskjellen er at i permisjonen blir hele beløpet omgjort til stipend.
Dersom ektefelle eller samboer tjener mindre enn 23.370 kr brutto per måned, kan du få 8.030 kr i stipend per måned. Om ektefelle/samboer har en brutto inntekt på over 25 637, reduseres stipendet til 6.730 kr per måned.
Bor man borte under videregående utdanning, kan man også få et bostipend  på maksimalt 3.450 kr per måned. Dette stipendet er ikke behovsprøvd. Dersom man bor hjemme hos mor eller far, og blir gravid har man likevel rett til fødselsstipend, men stipendet blir behovsprøvd etter foreldrenes inntekt.
Når man begynner på skolen igjen etter permisjonen, har man rett til forsørgerstipend så lenge man bor sammen med barnet og forsørger det. Forsørgerstipendet utgjør maksimalt 1290 kr. per måned for det første barnet, og 830 kr for hver av de påfølgende barn. Også her spiller samboers inntekt inn: tjener han mer enn 21.290 kr brutto i måneden, reduseres stipendet med hele 60 prosent. Om samboer også er i utdanning, gjelder ikke dette.
Dersom elever har stort fravær plikter Lånekassen å melde fra til Lånekassen. Stipendet kan da bli trukket tilbake. Dersom man er mye borte grunnet sykdom må Lånekassen likevel få beskjed, da dette kan gjøres om til sykestipend.

annonse:

Høyere utdanning: Man har krav på fødselstipend dersom man har oppfylt vilkårene for å motta lån og stipend de siste 6 mnd og fortsatt har rett til støtte. Full støtte er 8500 kroner per måned. Dersom du har hjemmeboende barn født 1993 eller senere, kan du ha rett til forsørgerstipend. Forsørgerstipendet er opptil 1 360 kroner per måned for hvert av de to første barna, og opptil 880 kroner per måned for hvert barn flere enn to. Stipendet avhenger av ektefelle eller samboers inntekt. Du må ha minst 40 prosent samvær med barnet for å få forsørgerstipend. Både mor og far til barnet kan få forsørgerstipend, dersom de begge får støtte fra Lånekassen.

Dersom du er i deltidsutdanning eller får permisjon fra deltidsutdanning, vil du få fødselsstipend i forhold til studiebelastningen din. Fødselsstipendet gis i 42 uker, også perioden 15. juni til 14.august (sommerferien) dersom disse ukene er under fødselspermisjonen. Du kan ha rett til fødselsstipend i perioden fram til utdanningen er ferdig, og eventuelt for sommerferien. For å ha rett til fødselsstipend for neste semester, må du enten være i utdanning, ha permisjon fra en utdanning, eller ha en reservert studieplass. Du bør derfor søke om opptak for neste semester selv om du har tenkt å ta en pause fra utdanningen for å være hjemme med barnet.

NAV: 
Dersom man har vært yrkesaktiv i 6 av de 10 siste månedene før permisjonen starter, og årsinntekten er høyere enn 31 446 kr, har man krav på fødselspenger. Man kan da velge om man vil ha 44 uker med hundre prosent lønn, eller 54 uker med 80 prosent lønn. Studenter som jobber i tillegg til studiene jobber gjerne på timelønn, og månedslønnen vil ofte variere fra måned til måned etter hvor mye man jobber. For å beregne grunnlaget for fødselspenger i slike tilfeller tar trygdekontoret de seks ”beste” av de ti siste måneder, og regner ut gjennomsnittet av disse. Denne summen utgjør brutto utbetalt sum i måneden, såfremt man velger 44 med 100 prosent lønn. Velger man heller 54 uker med 80 prosent lønn, får man utbetalt 80 prosent av summen. Merk at per i dag har ikke far rett til sin fedrekvote om mor har jobbet under femti prosent.

De som ikke har jobbet under studiene vil motta en engangsstønad i forkant av termin på 35 263 kr. (Pr. februar 2009)

Enslige forsørgere kan få overgangsstønad. Overgangsstønad er en stønad til livsopphold for barn under åtte år. Den utgjør maksimalt kr. 11534,00 per måned og reduseres dersom arbeidsinntekten omregnet til årsinntekt er 36 000 kroner eller mer. (Tall fra NAV februar 09)  Som enslig forsørger har man også rett til utdanningsstønad, som skal  dekke utgifter til skolepenger, skolemateriell og reiseutgifter. Du kan også få stønad til dekning av ekstra boutgifter og flytteutgifter i forbindelse med utdanningen. 

Alle mottar dessuten en barnetrygd på kr. 970 per måned, og enslige forsørgere får også en utvidet barnetrygd/småbarnstillegg på kr. 660 i tillegg til den ordinære barnetrygden. Hvis man har delt omsorg for et barn deles den utvidede barnetrygden mellom foreldrene. Husk også at foreldre som ikke har barna i barnehage med offentlig driftstilskudd har rett til kontantstøtte fra måneden etter at barnet fyller ett år. Denne er per høst 2006 på ca 3.303 kr.
Den av foreldrene som er hjemme med barnet kan få foreldrepenger fra NAV samtidig med fødselsstipend fra Lånekassen, dersom man har rett til begge ytelser.

Skolenes plikt til tilretteleggelse for gravide/småbarnsforeldre:
Når det gjelder de økonomiske rettigheter, fanges de aller fleste opp av enten trygdeetaten eller Lånekassen, da disse opererer etter nasjonale retningslinjer. Men når det gjelder praktisk gjennomføring av permisjoner og fravær finnes det  nasjonale retningslinjer i Lov om universiteter og høyskoler § 4-5. Fordi detaljene er overlatt til den enkelte skole er det viktig å ta kontakt med en rådgiver på den aktuelle skolen for å få en oversikt over dennes praksis rundt permisjon i forbindelse med fødsel og særskilt tilretteleggelse for gravide/småbarnsforeldre.

Studentbarnehager: Studentbarnehagene er et velferdstilbud til studenter ved de større studiestedene. I Oslo gir barnehagene tilbud til ca. 630 barn i alderen 8 mnd. til 6 år. Barnehagene har kunnskap om foreldrenes studiehverdag og kan derfor ivareta deres skiftende behov. Alle studenter som betaler semesteravgift, følger normal studieprogresjon og som studerer i kommende semester kan søke om plass til sine barn i Studentbarnehagene. Dersom felles brutto årsinntekt er under 150 000 betaler man bare 660 for en barnehageplass. Prisen øker til 1950 dersom man tjener mer enn 150 000 og til 2330 dersom man tjener 300 001 eller mer. Obs! Dersom barnet ikke går i studentbarnehage har man også krav på lavere pris grunnet lav inntekt.

Boliger: I de fleste studentbyer finnes det boliger spesielt tilrettelagt for studenter med barn. Prisen for en 2-roms leiligheter ligger på et sted mellom 4000 – 6000 kr, og for en 3-roms ligger prisen mellom 5000 – 7000 kr. i Oslo. Prisen inkluderer som regel strøm og internett. Kontakt den studentsamskipnaden skolen din er medlem av.

Bostøtte: Familier i etableringsfasen kan i enkelte tilfeller ha krav på bostøtte. På Husbankens hjemmeside www.husbanken.no finnes retningslinjene for tildeling av bostøtte og en kalkulator for beregning av bostøtte. Du kan også kontakte boligkontoret / bokonsulent i din kommune / bydel. Hvem vet – kanskje du er en av de heldige?

Les også: Skole og barn - klart du kan!

Vi bryr oss om ditt personvern

kk er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer