Napoleons slektning giftet seg

Jean-Christophe Napoleon Bonaparte, tipp-tipp-tipp-tipp-nevøen til keiser Napoleon Bonaparte (1769-1821), giftet seg med grevinne Olympia von und zu Arco-Zinnerberg, oldebarnet til Karl I.